NADZÓR KSIĘGOWY

Biuro rachunkowe Poznań - Księgi rachunkowe, pełna księgowość ADAO
Biuro rachunkowe ADAO oferuje nadzór oraz przejęcie odpowiedzialności Głównej Księgowej nad pracą działu finansowo-księgowego Klienta. Nadzór księgowy może obejmować swoim zakresem następujące czynności:
 • organizacja i nadzór nad pracą działu księgowości,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • sprawdzenie poprawności zapisów w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa) oraz projektu sprawozdania z działalności jednostki,
 • doradztwo finansowo-księgowe,
 • analizy finansowe i raportowanie,
 • przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych oraz audytów,
 • sporządzanie dokumentów organizacyjnych, regulaminów i instrukcji wewnętrznych (zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, zasad kontroli wewnętrznej itp.),
 • informacje o zmianach w przepisach podatkowych,
 • inne, stosownie do uzgodnień z Klientem.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!