KSIĘGI RACHUNKOWE

Sporządzanie wymaganych rejestrów i ewidencji księgowych oraz kalkulacji i rozliczeń:
 • sporządzanie rejestrów kasowych i bankowych oraz raportów kasowych,
 • sporządzanie rejestrów księgowych sprzedaży i zakupu,
 • ewidencja majątku trwałego (inwentarz),
 • ewidencja rozrachunków z kontrahentami,
 • ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałych rozrachunków z pracownikami,
 • ewidencja rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń,
 • ewidencja pozostałych rozrachunków,
 • wartościowa ewidencja zapasów,
 • ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • prowadzenie dziennika,
 • rozliczanie produkcji (kosztu własnego sprzedaży),
 • kalkulacja rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!